ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີປີ 2002 (ສ່ວນຮ້ອຍ)

ລ/ດໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ( GDP 2019 )ໂຄງປະກອບກວມເອົາຫົວໜ່ວຍ
1ກະສິກຳ53,05%
2ອຸດສະຫະກຳ24,79%
3ບໍລິການ22,16%
4ອັດຕາເງິນເຝີ2,47%
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປີ 2019ການຂະຫຍາຍຕົວຫົວໜ່ວຍ
ລ/ດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP 3,41%
1ຂະແໜງກະສີກຳ4,01%
2ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ3,74%
3ຂະແໜງບໍລິການ2,09%
4ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ( ກີບ )11.560.100,48KIP
5ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ )1.186,26US$

ຈຳນວນພົນລະເມືອງ,ຄົວເຮືອນ ແລະ ບ້ານ 2020

ລ/ດຕົວຊີ້ບອກຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
1ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດທົ່ວແຂວງ305,579ຄົນ
2ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງທົ່ວແຂວງ148,776ຄົນ
3ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດທົ່ວແຂວງ53,738ຄົວເຮືອນ
4ຈຳນວນອາຄານທັງໝົດທົ່ວແຂວງ54,387ອາຄານ
5ຈຳນວນຄົວເຮືອນເຮັດກະສິກຳ48,316ຄົວເຮືອນ
6ຈຳນວນຄົວເຮືອນເຮັດທຸລະກິດ3,692ຄົວເຮືອນ
7ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດທົ່ວແຂວງ728ບ້ານ
8ບ້ານຕົວເມືອງ41ບ້ານ
9ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າໄດ້ສອງລະດູ357ບ້ານ
10ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງລະດູດຽວ330ບ້ານ