ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີປີ 2002 (ສ່ວນຮ້ອຍ)

ລ/ດໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ( GDP 2019 )ໂຄງປະກອບກວມເອົາຫົວໜ່ວຍ
1ກະສິກຳ53,05%
2ອຸດສະຫະກຳ24,79%
3ບໍລິການ22,16%
4ອັດຕາເງິນເຝີ2,47%
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປີ 2021ການຂະຫຍາຍຕົວຫົວໜ່ວຍ
ລ/ດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP 3,41%
1ຂະແໜງກະສີກຳ4,01%
2ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ3,74%
3ຂະແໜງບໍລິການ2,09%
4ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ( ກີບ )11.474.002,48KIP
5ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ )1.177,42US$

ຈຳນວນພົນລະເມືອງ,ຄົວເຮືອນ ແລະ ບ້ານ 2021

ຕົວຊີ້ບອກຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດທົ່ວແຂວງ307,872ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງທົ່ວແຂວງ150,598ຄົນ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດທົ່ວແຂວງ54,246ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນອາຄານທັງໝົດທົ່ວແຂວງ54,675ອາຄານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນເຮັດກະສິກຳ48,655ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນເຮັດທຸລະກິດ3,222ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດທົ່ວແຂວງ727ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ41ບ້ານ
ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າໄດ້ສອງລະດູ371ບ້ານ
ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງລະດູດຽວ315ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນມີປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ52,398ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນໜ່ວຍທົ່ວແຂວງ3,373ໜ່ວຍ