ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີປີ 2002 (ສ່ວນຮ້ອຍ) ປີ 2016 – 2019

ລ/ດໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ( GDP 2019 )ໂຄງປະກອບກວມເອົາຫົວໜ່ວຍ
1ກະສິກຳ55.15%
2ອຸດສະຫະກຳ22.65%
3ບໍລິການ22.20%
4ອັດຕາເງິນເຝີ3.39%
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປີ 2019ການຂະຫຍາຍຕົວຫົວໜ່ວຍ
ລ/ດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP 6.41%
1ຂະແໜງກະສີກຳ5.38%
2ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ7.76%
3ຂະແໜງບໍລິການ7.59%
4ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ( ກີບ )9,806,351.59KIP
5ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ )1,131.46US$

ຈຳນວນພົນລະເມືອງ,ຄົວເຮືອນ ແລະ ບ້ານ 2019

ລ/ດຕົວຊີ້ບອກຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
1ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດທົ່ວແຂວງ305,413ຄົນ
2ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງທົ່ວແຂວງ148,730ຄົນ
3ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດທົ່ວແຂວງ52,469ຄົວເຮືອນ
4ຈຳນວນອາຄານທັງໝົດທົ່ວແຂວງ53,996ອາຄານ
5ຈຳນວນຄົວເຮືອນເຮັດກະສິກຳ45,424ຄົວເຮືອນ
6ຈຳນວນຄົວເຮືອນເຮັດທຸລະກິດ4,158ຄົວເຮືອນ
7ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດທົ່ວແຂວງ728ບ້ານ
8ບ້ານຕົວເມືອງ41ບ້ານ
9ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າໄດ້ສອງລະດູ357ບ້ານ
10ບ້ານຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງລະດູດຽວ330ບ້ານ